following the news, charging tech. things, doing bike repairs